• Nasze publikacje

Specjalizacje

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, w szczególności sprawach z zakresu:

 • prawa autorskiego i własności intelektualnej,
 • prawa prasowego i reklamy,
 • prawa farmaceutycznego,
 • prawa środków ochrony roślin,
 • prawa substancji i preparatów chemicznych,
 • prawa obrotu nieruchomościami,
 • prawa handlowego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa podatkowego,
 • prawa antymonopolowego oraz nieuczciwej konkurencji,
 • prawa nowych technologii i Internetu (P2P, torrenty, e-mule, odpowiedzialność host-providerów, ściąganie plików z sieci),
 • prawa pracy,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa upadłościowego,
 • zastępstwa przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi,
 • badania stanu prawnego podmiotów gospodarczych (due diligence).

Prawo autorskie, prasowe, reklamy i własności intelektualnej

Oferta Kancelarii w zakresie prawa autorskiego skierowana jest do autorów, wydawnictw, artystów wykonawców, producentów radiowo- telewizyjnych, agencji PR-owskich, eventowych, reklamowych i aktorskich; grafików, muzyków, informatyków, architektów i wszystkich, którzy mają do czynienia z prawem autorskim, prawem reklamy czy szeroko pojętymi nowymi technologiami.

W zakresie praw autorskich świadczone jest między innymi:

 1. doradztwo w zakresie praw autorskich do utworów ( w tym literackich, muzycznych, słowno-muzycznych, publicystycznych, naukowych, plastycznych, scenicznych, muzycznych, komputerowych,);
 2. doradztwo w zakresie praw pokrewnych (wykonań artystycznych, fonogramów, wideogramów, nadań);
 3. pomoc prawna w zakresie prawa do wizerunku (osoby fizycznej, osoby prawnej, produktu) ochrony dóbr osobistych;
 4. Pomoc prawna w zakresie tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wśród najważniejszych świadczonych usług z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych wymienić można między innymi:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów,
 • umowy licencyjne, wydawnicze, o przeniesienie praw autorskich, o korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań, o rozpowszechnianie wizerunku, o stworzenie utworu, umowy współautorskie, o rozpowszechnianie dzieła artystycznego,
 • umowy o stworzenie i rozpowszechnienie e-booków, audio-booków inne umowy wydawnicze,
 • umowy o realizację wystaw, publicznego prezentowania utworów, koncertów,
 • umowy o realizację/ stworzenie dzieła autorskiego (umowy z grafikami, podwykonawcami, informatykami, fotografami, stylistami, choreografami czy kostiumologami),
 • umowy z architektami,
 • umowy o nadzór autorski,
 • inne umowy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej,
 • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie sporów dotyczących prawa autorskiego,
 • pełną obsługę prawną podmiotów działających na rynku wydawniczym,
 • usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju instytucji kultury, w tym w szczególności udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji.

Prawo prasowe i reklamy

W zakresie szeroko rozumianego prawa mediów oferta skierowana jest zarówno do firm jak i sektora administracji publicznej.

W zakresie prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej świadczymy następujące usługi:

 • przygotowywanie sprostowań, odpowiedzi i innych pism do redakcji,
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • przygotowywanie kompleksowej opinii z zakresu ochrony dóbr osobistych (osób fizycznych, jednostek administracji publicznej, osób prawnych) naruszonych przez prasę,
 • przygotowywanie opinii w zakresie prawa do informacji publicznej, udzielanie wyjaśnień, konsultacje,
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych.
 • W zakresie prawa reklamy Kancelaria proponuje:
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia różnych form działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej,
 • kompleksowa obsługę prawną promocji, loterii, programów lojalnościowych i motywacyjnych (regulaminy promocji, monitoring akcji marketingowych, sporządzanie umów, pełna obsługa kampanii reklamowych w tym umowy w wykonawcami, agencjami i podwykonawcami),
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi w sprawach związanych z reklamą i promocją.

Prawo farmaceutyczne

Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i suplementami diety, począwszy od ich rejestracji poprzez produkcję, sprzedaż, aż po import równoległy. Specjalizujemy się w zagadnieniach reklamy i promocji produktów leczniczych. Doradzamy we wszelkich aspektach dotyczących badań klinicznych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących podrobionych produktów leczniczych.

Prawo środków ochrony roślin

Od ponad dziesięciu lat specjalizujemy się w całościowej obsłudze producentów, importerów i dystrybutorów środków ochrony roślin oraz preparatów do dezynsekcji i deratyzacji. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin.

Prawo substancji i preparatów chemicznych

Doradzamy w zakresie produkcji, rejestracji, wprowadzania do obrotu oraz stosowaniem substancji i preparatów chemicznych.

Prawo obrotu nieruchomościami

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę polegającą na:

 • wskazaniu problemów, na które Klient winien zwrócić uwagę podejmując decyzję o zakupie lub wynajęciu nieruchomości,
 • sprawdzeniu stanu prawnego wybranej nieruchomości przed jej nabyciem,
 • asyście prawnej podczas nabywania nieruchomości i ujawnienia praw nabytych oraz rozliczania transakcji,
 • nadzorowaniu procesu inwestycyjnego pod kątem aspektów natury prawnej.

Prawo handlowe

Kancelaria prowadzi bieżące doradztwo dla władz spółek oraz obsługę posiedzeń ich władz, zgromadzeń wspólników, przygotowuje regulaminy działania zarządu i rady nadzorczej. Doradzamy w zakładaniu, łączeniu i likwidacji spółek prawa handlowego.
Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Dokonujemy rejestracji oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Reprezentujemy Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek.

Prawo zamówień publicznych

Doradzamy Klientom uczestniczących w przetargach realizowanych na podstawie ustawy prawo o zamówieniach publicznych. Kancelaria reprezentuje Klientów również w składanych od rozstrzygnięć przetargów odwołaniach i skargach do sądu powszechnego.

Prawo podatkowe

Doradzając w związku ze wszelkimi aspektami działalności gospodarczej bierzemy pod uwagę konsekwencje podatkowe tych działań. Pomagamy w uniknięciu lub zminimalizowania ryzyka podatkowego. Proponujemy rozwiązania korzystne z podatkowego punktu widzenia. Zajmujemy się optymalizacją podatkową.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz prawo antymonopolowe

Kancelaria świadczy usługi doradcze i prawne we wszelkich aspektach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ze zwalczaniem nieuczciwych praktyk handlowych oraz ochroną konkurencji. W ramach tej specjalizacji Kancelaria:

 • analizuje naruszenie zasad konkurencji, przygotowuje wyjaśnienia, opracowuje opinie prawne,
 • reprezentuje Klientów w negocjacjach,
 • reprezentuje Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sporach sądowych wynikających z nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowuje projekty ugód w sprawach z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji czy nieuczciwych praktyk handlowych, a także w sporach wynikłych z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • proponuje zastępstwo procesowe i przygotowywanie pism procesowych, ugód, odwołań i skarg od decyzji administracyjnych.

Prawo nowych technologii i Internetu

Kancelaria oferuje usługi związane z korzystaniem z prawnej ochrony programów komputerowych, baz danych, domen internetowych oraz danych osobowych. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z naruszaniem praw własności intelektualnej w Internecie oraz odpowiedzialnością dostawców usług internetowych, twórców serwisów internetowych oraz innych podmiotów dopuszczających się przedmiotowych naruszeń.

Prawo pracy

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy.
Wielokrotnie uczestniczono w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w prowadzonych mediacjach i sporach z udziałem związków zawodowych.
Przygotowywano i renegocjowano regulaminy pracy, układy zbiorowe oraz regulaminy wynagradzania. Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami pracy na terenie całej Polski, z uwagi na fakt że Kancelaria obsługiwała i nadal obsługuje Klientów, którzy posiadają siedzibę, oddziały lub spółki zależne w różnych miejscach kraju. Kancelaria doradza też w zakresie indywidualnych oraz zbiorowych stosunków pracy, w tym przy zawieraniu kontraktów menedżerskich z kadrą zarządzającą oraz konstruowaniu programów opcji menedżerskich.
Doradztwo i pomoc z zakresu prawa pracy polega też na:

 • tworzeniu aktów prawnych regulujących m.in. wewnętrzne zasady, na których opierają się prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • udzielaniu bieżących porad dotyczących problemów związanych z zatrudnieniem,
 • reprezentowaniu naszych Klientów w sporach sądowych.

Prawo ochrony środowiska

Kancelaria zajmuje się prawnymi aspektami planowanych przez Klientów przedsięwzięć, analizując je w zakresie ich zgodności z prawem ochrony środowiska.

Prawo administracyjne

W postępowaniach administracyjnych, w których nasi Klienci są lub mogą być stroną:

 • informujemy o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów tego prawa oraz doradzamy w zakresie wyboru procedury w celu ich dochodzenia lub realizacji,
 • w imieniu Klientów bierzemy aktywny udział w postępowaniach toczących się przed organami publicznymi,
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo upadłościowe

Na zlecenie naszych Klientów zabezpieczamy i dochodzimy wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i naprawczych na terenie całego kraju.

Zastępstwo procesowe

Kancelaria posiada wyodrębniony zespół procesowy, który zapewnia zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach zleconych przez Klientów. W szczególności, w ramach kompleksowej obsługi, Kancelaria nadzoruje windykację wierzytelności swoich Klientów. Posiadamy bogata praktykę w zakresie prowadzenia spraw arbitrażowych.

Badania stanu prawnego podmiotów gospodarczych (due diligence)

Kancelaria podejmuje działania, mające na celu szczegółową i wszechstronną weryfikację stanu prawnego podmiotów gospodarczych.