• Nasze publikacje

Dolina CHARLOTTY - stanowisko adwokat Moniki Brzozowskiej - Pasieka

Dolina CHARLOTTY - stanowisko adwokat Moniki Brzozowskiej - Pasieka foto: ©Archiwum/Łukasz Capar

Oficjalne stanowisko adwokat Moniki Brzozowskiej - Pasieka, pełnomocnika spółki Tourtrend - właściciela Doliny CHARLOTTY i obrońcy M. Wawrowskiego...

W związku z licznymi nieprawdziwymi lub nieścisłymi informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej (w portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych) informuję, że:

  1.  Nieprawda, że jakakolwiek sprawa sądowa dotycząca sporu Doliny Charlotty z P. Magdaleną G. została umorzona. W sprawach tego sporu (były dwie sprawy sądowe) żadna sprawa nie została umorzona.
  2.  Nieprawda, że wina Doliny Charlotty została w jakimkolwiek procesie potwierdzona, wręcz przeciwnie, to P. Magdalena G. została uznania winną pomówienie spółki Tourtrend (właściciela Doliny Charlotty) i znieważenie p. Mirosława Wawrowskiego. Wina w zakresie pomówienia właściciela Doliny Charlotty i znieważenia Mirosława Wawrowskiego przez p. Magdalenę G. została stwierdzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku.
  3. Nieprawdziwa jest sugestia, że Sąd Najwyższy w jakikolwiek sposób zmienił jakikolwiek wyrok w toczącym się sporze z M. Wawrowskim lub właścicielem Doliny Charlotty. Sąd Najwyższy - oddalając kasację - utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku.     
  4. Kasacja w tej sprawie dotyczyła jedynie kontroli prawidłowości bądź uchybień w postępowaniu w sądach powszechnych (tj. odpowiedzi na pytanie czy sądy w postępowaniu sądowym prawidłowo stosowały reguły procedowania czyli zasady kodeksu postępowania karnego).

    Wyjaśnienie szczegółowe:

W sporze między Panią Magdaleną G. a Panem M. Wawrowskim były prowadzone dwie sprawy sądowe.

W pierwszej sprawie o pomówienie, oskarżoną była Magda G. zaś oskarżonym wzajemnie M. Wawrowski. Sąd Rejonowy skazał p. Magdalenę G. za pomówienie i znieważenie oraz uniewinnił M. Wawrowskiego. Sąd Okręgowy w Słupsku postanowił warunkowo umorzyć postępowanie na okres próby 1 roku - w stosunku do obu stron postępowania. Tym samym p. Magdalena G. została uznana winną pomówienia właściciela Doliny Charlotty i znieważenia M. Wawrowskiego, zaś M. Wawrowski - pomówienia Magdaleny G. Wina w zakresie czynów pomówienia i znieważenia została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym.

Druga sprawa została założona przez P. Magdalenę Gessler, która wniosła do sądu subsydiarny akt oskarżenia. W akcie oskarżenia zarzuciła p. Recepcjonistce i p. Wawrowskiemu, że „działając wspólnie i w porozumieniu w celu wymuszenia wierzytelności (...) wobec Hotelu Dolina Charlotty (...) za pobyt w hotelu, (...) zastosowali przemoc wobec Jacka L [menadżera Magdaleny Gessler - przyp. MBP], polegającą na zagrodzeniu mu drogi do wyjścia z hotelu przez dwóch ochroniarzy i skrępowaniu go, a następnie pozbawieniu go dostępu do mienia (....) znajdującego się na wózku hotelowym w postaci bagażu" tj. o czyn z art. 191 par. 2 kodeksu karnego.

Sądy obu instancji nie dały wiary w taki przebieg zdarzenia, wskazując na liczne nieścisłości w zeznaniach m.in. menadżera, który - zdaniem sądu - nie był w stanie uzgodnić i przedstawić jednej , spójnej wersji wydarzeń. Sądy Rejonowy i Okręgowy w Słupsku potwierdziły zamiar wywiezienia bagaży bez wcześniejszej zapłaty za pobyt, oraz wskazały, że obiekt hotelowy ma prawo pobierać pieniądze za pobyt gościa a to nie gość decyduje o tym czy faktura za pobyt jest płatna gotówką/kartą czy przelewem. Decyzja ta jest w gestii obiektu. O jakiekolwiek innej formie płatności może zdecydować jedynie prowadzący obiekt, nie zaś gość. W obu instancjach p. Wawrowski i p. Recepcjonistka zostali prawomocnie uniewinnieni, co oznacza przegraną strony składającej subsydiarny akt oskarżenia (tj. przegraną p. Magdaleny Gessler).Kasacja była złożona w sprawie o pomówienie. Sąd Najwyższy nie umorzył żadnego postępowania. Kasacja w postępowaniu karnym nie ma za zadanie zweryfikowania poprawności zapadłych orzeczeń, a jedynie sprawdzenie poprawności w zakresie procedowania w sądach powszechnych. Kasacja w sprawie o pomówienie złożona przez pełnomocnika spółki i M. Wawrowskiego była oparta na podstawach kodeksu postępowania karnego. Jako nadzwyczajny środek odwoławczy skarga kasacyjna ma za zadanie kontrolę prawidłowości lub ewentualnie wskazanie uchybień w zakresie samego postępowania karnego.


Adwokat Monika Brzozowska-Pasieka